Energi

En vigtig dagsorden i den grønne omstilling omhandler, hvordan vi mindsker klimabelastningen fra den energi, der skal bruges til at drive samfundet. Energi bruges til alt fra elektricitet og varmeforsyning til transport og produktion af varer. Energiproduktion og -forsyning spiller derfor en afgørende rolle, når drivhusgasudledningen skal mindskes.

Et praksisnært fokus på temaet Energi kan understøtte elevernes forståelse for, hvilken rolle energi spiller i hverdagen og samfundet, og elevernes evne til selv at træffe bæredygtige valg relateret til energiforbrug. 

Temaet dækker over aktiviteter og materialer relateret til energiformer, -forsyning og
-produktion samt samfundets energibehov. Klima- og bæredygtighedsperspektivet kan inddrages ved f.eks. at undersøge nuværende og fremtidige teknologier for vedvarende energikilder og energilagring. Der kan perspektiveres til globale problemstillinger og interessemodsætninger relateret til f.eks. luftforurening, atomkraft eller etablering af vindmøller vs naturbeskyttelse.

Det fællesfaglige fokusområde “Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan” er et eksempel på, hvordan temaet kan rammesættes tværfagligt.

Temaet Energi kan sættes i en praksisnær kontekst ved at besøge det lokale forsyningsselskab eller kraftvarmeværk, bygge en vindmølle eller solfanger eller besøge en udstilling på et teknisk museum. Man kan desuden inddrage et formidlingselement, f.eks. ved at arbejde med informationskampagner om at spare på strømmen.