Hvad får I som kommune ud af Den Grønne Rygrad?

Den Grønne Rygrad skaber overblik og sammenhæng mellem grønne, lokale undervisningsaktiviteter og kommunale strategier inden for uddannelse og bæredygtighed, så der kan skabes synergi mellem politik og praksis.

Den Grønne Rygrad giver kommuner og lærere viden og overblik over grønne, praksisnære undervisningsaktiviteter, så de kan skabe mere sammenhængende og kvalificeret klima- og bæredygtighedsundervisning. Projektet vil opkvalificere både kommuner og lærere i forhold til bæredygtighed og grøn dannelse og gøre opmærksom på best practices i kommunen. Samtidig bliver kommunerne via projektet bevidste om, hvordan politikker på bæredygtigheds- og undervisningsområdet udmønter sig i praksis, og der skabes en vigtig dialog og vidensdeling på tværs af kommunens forvaltninger og institutioner og imellem de deltagende kommuner. I mange kommuner er der nemlig en lang række praksisnære undervisningstilbud om klima, bæredygtighed og grøn omstilling, der kan støtte op om kommunens strategier for bl.a. klima, grøn dannelse og styrkelse af STEM-fagene. 

Den Grønne Rygrad vil således understøtte de indsatser og strategier, som allerede findes i kommunerne, ved at sikre, at de gode forløb bliver synlige for lærerne og sat ind i en sammenhæng. Samtidig kan Den Grønne Rygrads kortlægning af de eksisterende lokale undervisningsaktører give et overblik over områder og klassetrin, hvor kommunen med fordel kan sætte ind strategisk i forhold til udvikling og udvælgelse af nye grønne tilbud i kommunen.

Rasmus Greve, leder af Fagcenter Børn og Unge - Skoler i Aalborg Kommune udtaler følgende om samarbejdet: ”Den første kortlægning har allerede vist os, at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil være værdifuldt for os som kommune og give os en tydeligere platform til at inspirere og motivere til mere klima i undervisningen.” Og Claus Langergaard, konsulent for Børn og Unge i Skanderborg, stemmer i: ”Den Grønne Rygrads kortlægning af vores mangfoldige undervisningstilbud er med til at sikre, at lærerne kan finde de rette undervisningstilbud, der kan understøtte arbejdet med at uddanne børn og unge til at passe på ressourcer og nedbringe klimagasser.”

Forankring af Den Grønne Rygrad
Når kommunernes strategier og undervisningsforløb er kortlagt, skal Den Grønne Rygrad forankres i kommunen. Årligt udarbejder Den Grønne Rygrad og kommunen i samarbejde handleplaner med konkrete indsatsområder for at sikre implementering i kommunen. Forankringen i kommunerne kan se ud på mange forskellige måder. I flere kommuner gennemføres workshops med kommunens lærere om fx skolevirksomhedssamarbejde, naturdannelse og klima- og bæredygtighedstemaer i undervisningen. Andre kommuner har et mere strategiske fokus på arbejdet med naturfags- og klimastrategier og i endnu andre kommuner arbejdes der med naturfaglige netværk og naturfagskultur. 

Fælles for samarbejdet med alle kommuner er, at Den Grønne Rygrad gennem hele projektperioden arbejder på at få udbredt hjemmesiden, hvor man kan finde alle kommunens grønne undervisningstilbud. Kortlægningen af kommunernes politiske planer på uddannelses-, klima- og bæredygtighedsområdet vil også være tilgængelig på hjemmesiden, og det vil være muligt at sammenligne indsatser og strategier på tværs af kommuner.

Giver inspiration, viden og rammer for erfaringsudveksling
Både Klimaambassaden og Haver til Maver har bred erfaring med praksis- og virkelighedsnær undervisning. Vi har mange års erfaring i at samarbejde med både skoler og kommuner samt involvere børn og unge i undervisningen. 

I perioden 2019-2024 har vi i projektet Den Grønne Rygrad mulighed for sammen med 20 kommuner at lave den kobling, som ingen har tid til i en travl virkelighed. Deltagende kommuner bliver desuden inviteret til løbende webinarer og en stor konference for Åben Skole-aktører, ressourcepersoner og lærere. Her vil vi dele faglig inspiration, viden og erfaringer med organisationsudvikling og lokal, kommunal forankring af læringsforløb med hinanden.

Som en væsentlig del af programmets udvikling og kvalitetssikring bliver der desuden løbende afholdt netværksmøder, hvor de kommunale kontaktpersoner har mulighed for at få inspirationsoplæg og sparre med hinanden.