Hvad får eleverne ud af Den Grønne Rygrad?

Vores fælles fremtid er uforudsigelig og dilemmafyldt. Omstillingen til et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund kræver mod, handlekraft og innovative kompetencer. Det er færdigheder og kompetencer, som skal udvikles og trænes. En praksisnær tilgang til undervisning er en god ramme til at understøtte dette i undervisningen.

Sylvester Spangenberg, formand for Furesø Fælles Elevråd, satte i et interview i efteråret 2021 ord på, hvad klima- og bæredygtighedsundervisningen i hans optik skal kunne: ”Skolen skal være bedre til at klæde eleverne på til at være handlingsorienterede robuste mennesker, som kan imødegå den krise de er født ind i. Derfor er dette [samarbejdet med Den Grønne Rygrad, red.] et skridt i den rigtige retning.” 

Det er en grundsten i dannelsesbegrebet, at undervisningen tager udgangspunkt i samtidens centrale problemstillinger, og dermed er det fuldstændig essentielt, at skolen formår at (ud)danne børn og unge, så de opnår håb og kompetencer, der gør dem i stand til at handle på klimaudfordringen i dag og i fremtiden. Den Grønne Rygrad har derfor udviklet det didaktiske værktøj ”De Grønne Proceskompetencer”, der refererer til fem innovative grundkompetencer i projektbaseret undervisning. De Grønne Proceskompetencer fokuserer især på elevers måde at reflektere over egen læring og at lære at håndtere at være i en proces.

Den Grønne Rygrad håber at kunne være med til at øge elevers motivation for læring. Bl.a. ved at understøtte at nye kompetencer kommer i spil og ved at præsentere dem for grønne ildsjæle og de dygtige lokale aktører, der er i deres kommune. Ved at fokusere på det praksisnære og dyrke, opleve, regne og være kreative bliver naturfagsundervisningen mere relevant og relaterbar for eleverne og for deres hverdagsliv. Den Grønne Rygrad håber desuden at kunne sætte skub i den bæredygtige dagsorden ved at tage udgangspunkt i alle de gode praksisnære aktiviteter, som allerede eksisterer, i modsætning til helt at skulle genopfinde praksis.

Den Grønne Rygrad opfordrer med sin didaktik til reel elevinddragelse, hvor elever rent faktisk bliver hørt og inddraget i undervisningen, som aktører der kan ændre praksis. I flere af de deltagende kommuner er der etableret Ungeråd eller Klimaråd, som Den Grønne Rygrad støtter op om. Klimadagsordenen ligger de unge på sinde, og det er vigtigt, at de unge får mulighed for at bruge deres demokratiske rettigheder til at blive hørt og taget alvorligt. Som udviklingskonsulent i Ringsted, Anne Katrine Blond, udtaler, om motivationen for samarbejdet med Den Grønne Rygrad: ”Vi har en masse børn og unge, der er meget optaget af den grønne dagsorden, og det skal vi på en eller anden måde gribe dem i og få indarbejdet i vores undervisning på skolerne. De unge er engagerede, og vi skal understøtte deres motivation og virkelyst”.